Tăng trưởng số lượng và tần suất tương tác với khách hàng

Tăng trưởng số lượng và tần suất tương tác với khách hàng

Tăng trưởng số lượng và tần suất tương tác với khách hàng là một chiến lược kinh doanh nhằm mục đích mở rộng quy mô và nâng cao giá trị của khách hàng đối với doanh nghiệp. Chiến lược này tập trung vào việc thu hút thêm khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện...